Cho cây F1 dị hợp tử ba cặp gen tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 49,5% cây thân cao, quả đỏ : 6,75% cây thân cao, quả vàng : 25,5% cây thân thấp, quả đỏ : 18,25% cây thân thấp, quả vàng. Nếu hoán vị gen ở tế bào sinh noãn và tế bào sinh hạt phấn giống nhau thì tần số hoán vị gen của F1 là

【C16】Lưu lạiCho cây F1 dị hợp tử ba cặp gen tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 49,5% cây thân cao, quả đỏ : 6,75% cây thân cao, quả vàng : 25,5% cây thân thấp, quả đỏ : 18,25% cây thân thấp, quả vàng. Nếu hoán vị gen ở tế bào sinh noãn và tế bào sinh hạt phấn giống nhau thì tần số hoán vị gen của F1
Đáp án:
Xét tỉ lệ cảu từng cặp tính trạng để suy ra kiểu tương tác gen.
- Thân cao : thân thấp = (49,5% + 6,75%) : (25,5% + 18,25%) = 56,25% : 43,75% = 9:7.
--> Tính trạng chiều cao di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.  --> Quy ước A-B- quy định thân cao; các kiểu gen còn lại quy định thân thấp.
- Quả đỏ : quả vàng = (49,5% + 25,5%) : (6,75% + 18,25%) = 75% : 25% = 3:1.
--> Quả đỏ là trội so với quả vàng.   Quy ước D quy định quả đỏ, d quy định quả vàng.
Hai cặp gen Aa và Bb cùng quy định tính trạng chiều cao thân nên không liên kết với nhau. Vì vậy, chỉ có sự liên kết giữa cặp gen Dd với cặp gen Aa hoặc Dd với cặp gen Bb.
Giả sử Aa liên kết với Dd thì ta có:
- Ở F2 cây thân cao, quả đỏ (A-B-D-) chiếm tỉ lệ = 49,5% -->  Kiểu hình A-D- chiếm tỉ lệ = 49,5% : 3/4 = 0,66.  --> Kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ = 0,16 --> Giao tử lặn chiếm tỉ lệ = 0,4.  --> Tần số hoán vị = 1 - 2 x 0,4 = 0,2 = 20%.  --> Đáp án A.


Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!