Cây lanh Linum usitatissimum là giống cây lấy sợi phổ biến ở các nước châu Á. Locus chi phối màu sắc hoa có 2 alen, trong đó A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Hai locus khác là Bb và Dd cùng chi phối chiều cao cây. Cho cây dị hợp 3 locus có kiểu hình thân cao, hoa đỏ lai phân tích, thu được đời con có 141 cây thân cao, hoa đỏ: 361 thân cao, hoa trắng: 640 thân thấp, hoa trắng: 861 thân thấp, hoa đỏ. Biết không xảy ra đột biến. Kiểu gen của cây đem lai phân tích là:

【C17】Lưu lạiCây lanh Linum usitatissimum là giống cây lấy sợi phổ biến ở các nước châu Á. Locus chi phối màu sắc hoa có 2 alen, trong đó A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Hai locus khác là Bb và Dd cùng chi phối chiều cao cây. Cho cây dị hợp 3 locus có kiểu hình thân cao, hoa đỏ lai phân tích, thu được đời con có 141 cây thân cao, hoa đỏ: 361 thân cao, hoa trắng: 640 thân thấp, hoa trắng: 861 thân thấp, hoa đỏ. Biết không xảy ra đột biến. Kiểu gen của cây đem lai phân tích là:
Đáp án:
Đời con của phép lai phân tích có 141 cây thân cao, hoa đỏ: 361 thân cao, hoa trắng: 640 thân thấp, hoa trắng: 861 thân thấp, hoa đỏ. Xét tỉ lệ phân li kiểu hình của mỗi cặp tính trạng, ta có:
- Thân cao : Thân thấp = (141 + 361) : (640 + 861) = 502 : 1501 = 1:3.
Lai phân tích được tỉ lệ 1:3 --> Tính trạng tương tác bổ sung.
--> B-D- quy định thân cao; các kiểu gen còn lại quy định thân thấp.
- Hoa đỏ : hoa trắng = (141 + 861) : (361 + 640) = 1002 : 1001 = 1:1.
--> A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng.
- Ở đời con, kiểu hình thân cao, hoa đỏ (có 3 cặp gen dị hợp là Aa, Bb, Dd) chiếm tỉ lệ = 141 : (141 + 361 + 640 + 861) = 141 : 2003 = 0,07.  --> Đây là tỉ lệ của hoán vị gen.
Vì hai cặp gen Bb và Dd cùng quy định 1 tính trạng nên chúng phân li độc lập với nhau. Do đó, khi có liên kết gen thì chỉ có sự liên kết giữa cặp gen Aa với cặp gen Bb hoặc Aa với Dd. Ta xem như cặp gen Dd không liên kết, khi đó khử Dd thì ta suy ra kiểu gen mang 2 cặp gen Aa và Bb ở đời con sẽ có tỉ lệ = 2 x 0,07 = 0,14.
Vì đây là phép lai phân tích, nên ở đời con, kiểu gen có 2 cặp gen dị hợp sẽ được kí hiệu là AB//ab có tỉ lệ = 0,14.  --> Giao tử AB có tỉ lệ = 0,14.  --> Đây là giao tử hoán vị.
--> Kiểu gen của cơ thể đem lai là hinh15.png--> Đáp án A.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!