Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa đỏ do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao và hình dạng quả cây do lần lượt các gen gồm 2 alen quy định, trong đó alen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao; alen E quy định quả tròn trội không hoàn toàn so với alen e quy định quả dài; còn quả bầu là tính trạng trung gian. Tính theo lý thuyết, phép lai chAaBbDdEe x aabbDdEEo đời con có kiểu hình hoa đỏ, thân cao; quả bầu chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

【C22】Lưu lạiỞ một loài thực vật, tính trạng màu hoa đỏ do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao và hình dạng quả cây do lần lượt các gen gồm 2 alen quy định, trong đó alen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao; alen E quy định quả tròn trội không hoàn toàn so với alen e quy định quả dài; còn quả bầu là tính trạng trung gian. Tính theo lý thuyết, phép lai chAaBbDdEe x aabbDdEEo đời con có kiểu hình hoa đỏ, thân cao; quả bầu chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Đáp án:
+Quy ước gen:- A-B-: hoa đ
- A-bb ; aaB- và aabb : hoa trắng
- D : thân thấp ; d: thân cao
- EE : quả tròn ; Ee: quả bầu ; ee: quả dài
+ Phép lai: AaBbDdEe x aabbDdEE
Xét sự di truyền từng cặp tính trạng:
- AaBb x aabb $\Rightarrow 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb \Rightarrow$ $\dfrac{1}{4}$ hoa đỏ : $\dfrac{3}{4} $ hoa trắng
- Dd x Dd => 1DD : 2Dd : 1dd => $\dfrac{3}{4}$ thân thấp : $\dfrac{1}{4} $ thân cao
- Ee x EE => 1EE : 1Ee => $\dfrac{1}{2}$ quả tròn : $\dfrac{1}{2} $ quả bầu dục.
$\Rightarrow$Do đó, kiểu hình hoa đỏ, thân cao; quả bầu chiếm tỉ lệ= $\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{2} $= $\dfrac{1}{32}$
$\Rightarrow$ Đáp án C

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!