Ở một loài thực vật, kiểu gen có mặt hai gen trội (A, B) quy định kiểu hình hoa đỏ; chỉ có một gen trội A hoặc B quy định kiểu hình hoa hồng; không chứa gen trội nào quy định kiểu hình hoa trắng. Alen D quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen d quy định quả chua. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho F1 dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, F2 thu được tỷ lệ kiểu hình như sau: 37,5% đỏ, ngọt : 31,25% hồng, ngọt : 18,75% đỏ, chua: 6,25% hồng, chua : 6,25% trắng, ngọt. Kiểu gen của F1 phù hợp với kết quả phép lai trên là

【C23】Lưu lạiỞ một loài thực vật, kiểu gen có mặt hai gen trội (A, B) quy định kiểu hình hoa đỏ; chỉ có một gen trội A hoặc B quy định kiểu hình hoa hồng; không chứa gen trội nào quy định kiểu hình hoa trắng. Alen D quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen d quy định quả chua. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho F1 dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, F2 thu được tỷ lệ kiểu hình như sau: 37,5% đỏ, ngọt : 31,25% hồng, ngọt : 18,75% đỏ, chua: 6,25% hồng, chua : 6,25% trắng, ngọt. Kiểu gen của F1 phù hợp với kết quả phép lai trên là
Đáp án:
Quy ước: A_B_: đỏ; A_bb,aaB_: vàng; aabb: trắng; D: ngọt; d: chua.
Sau khi ta xử lí số liệu thu được F2: 6 đỏ, ngọt: 5 hồng,ngọt: 3 đỏ, chua: 1 hồng,chua: 1 trắng,đỏ.$\Rightarrow$ do chỉ có 16 tổ hợp KG vì vậy 3 cặp gen (Aa,Bb,Dd) nằm trên 2 cặp NST thường.

xét từng tính trạng:
Tính trạng màu hoa F2: 9 đỏ: 6 hồng: 1 trắng $\Rightarrow$ 2 gen A,B tương tác bổ sung kiểu 9:6:1.

Tính trạng vị quả F2: 3 ngọt: 1 chua.

Vì 2 gen A,B di truyền tương tác bổ sung nên có vai trò như nhau nên phải nằm trên 2 NST khác nhau. Vì vậy trong KG gen D phải nằm cùng A hoặc B trên cùng một NST.

Ta có: gọi tỉ lệ giao tử ad = x $\Rightarrow$ tỉ lệ KH aadd = x2

Ta có tỉ lệ KH đỏ, ngọt A_D_B_ = 37,5% $\Rightarrow$ A_D_ = 37,5% / 75% = 50% = 50% + x2 $\Rightarrow$ x2= 0 $\Rightarrow$ tỉ lệ giao tử ad = 0 $\Rightarrow$ KG của F1 là $\dfrac{Ad}{aD}$ Bb hoặc $\dfrac{Bd}{bD}$ Aa.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!