Ở một loài, khi đem P thuần chủng tương phản lai với nhau, thu được F1 đồng nhất một loại kiểu hình. Đem các cây F1 với cây khác, thu được tỉ lệ phân li kiểu hình về 2 tính trạng được xét tới là: 9 cây cao, màu đỏ: 3 cây thấp, màu đỏ : 3 cây thấp, màu trắng: 1 cây cao, màu trắng. Cho rằng, chiều cao cây do hai cặp gen Aa và Bb quy định, màu sắc hoa do một cặp gen Dd quy định. Kiểu gen của cơ thể F1 và cơ thể khác là

【C24】Lưu lạiỞ một loài, khi đem P thuần chủng tương phản lai với nhau, thu được F1 đồng nhất một loại kiểu hình. Đem các cây F1 với cây khác, thu được tỉ lệ phân li kiểu hình về 2 tính trạng được xét tới là: 9 cây cao, màu đỏ: 3 cây thấp, màu đỏ : 3 cây thấp, màu trắng: 1 cây cao, màu trắng. Cho rằng, chiều cao cây do hai cặp gen Aa và Bb quy định, màu sắc hoa do một cặp gen Dd quy định. Kiểu gen của cơ thể F1 và cơ thể khác là
Đáp án:
Ta có ở F2 : Cao/thấp = (9+1)/(3+3) = 5:3 = 8 tổ hợp = 4.2 → P có thể là AaBb x Aabb hoặc AaBb x aaBb

Quy ước : A-B-: Thấp ; A-bb, aaB-, aabb: Cao

Đỏ/trắng : (9+3)/ (3+1) = 3:1 → Dd x Dd

F1 dị hợp 3 cặp gen lai với cây có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen thu được F2 có 16 tổ hợp (tỉ lệ 9:3:3:1 = 4.4) → F1 chỉ có 4 loại giao tử → Hiện tượng liên kết gen.

→ Đáp án A, C loại : Vì Cây lai với cây F1 phải dị hợp 2 cặp gen(Aa,bb,Dd hoặc aa,Bb,Dd)

- Xét đáp án B : Aa × Aa → 3A- : 1 aa

Còn $\dfrac{Bd}{bD}$ × $\dfrac{bD}{bd}$→ 1 B-D- : 2 bbD- :1 B-dd

→ F2 : 3 A-B-D- : 3 A-B-dd : 6 A-bbD-:1 aaB-D- :2 aabbD- : 1 aaB-dd

(3 thấp, đỏ: 3 thấp, trắng : 9 Cao, đỏ : 1 Cao, trắng) → Thoả mãn

- Xét đáp án D :Tỉ lệ không thoả mãn

Đáp án : B

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!