Xét một tế bào sinh tinh có kiểu gen giảm phân bình thường hình thành giao tử. Có các trường hợp tạo ra giao tử sau đây: (1) Ab XD = aB Y hoặc Ab Y = aB XD; (2) AB XD; AB Y; ab XD; ab Y hoặc Ab XD; Ab Y; Ab Y; aB XD; (3) AB XD; Ab XD; aB Y; ab Y hoặc AB Y; Ab Y; aB XD; ab XD; (4) AB XD; ab Y hoặc AB Y; ab XD; hoặc Ab XD; aB Y; (5) ab XD; Ab XD; aB Y; AB Y hoặc ab Y; Ab Y; AB XD; aB XD. Số trường hợp có thể đúng là:

【C25】Lưu lạiXét một tế bào sinh tinh có kiểu gen Xét một tế bào sinh tinh có kiểu gen  giảm phân bình thường hình thành giao tử. Có các trường hợp tạo ra giao tử sau đây: (1) giảm phân bình thường hình thành giao tử. Có các trường hợp tạo ra giao tử sau đây:
(1) Ab XD = aB Y hoặc Ab Y = aB XD;
(2) AB XD; AB Y; ab XD; ab Y hoặc Ab XD; Ab Y; Ab Y; aB XD;
(3) AB XD; Ab XD; aB Y; ab Y hoặc AB Y; Ab Y; aB XD; ab XD;
(4) AB XD; ab Y hoặc AB Y; ab XD; hoặc Ab XD; aB Y;
(5) ab XD; Ab XD; aB Y; AB Y hoặc ab Y; Ab Y; AB XD; aB XD.
Số trường hợp có thể đúng là:
Đáp án:

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!