Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, quả đỏ, tròn giao phấn với cây thân thấp, quả vàng, dài (P), thu được F1 có tỉ lệ: 1 cây thân cao, quả vàng, tròn : 1 cây thân cao, quả đỏ, tròn : 1 cây thân thấp, quả vàng, dài : 1 cây thân thấp, quả đỏ, dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Trong trường hợp không xảy ra hoán vị gen, sơ đồ lai nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai trên?

【C5】Lưu lại

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, quả đỏ, tròn giao phấn với cây thân thấp, quả vàng, dài (P), thu được F1 có tỉ lệ: 1 cây thân cao, quả vàng, tròn : 1 cây thân cao, quả đỏ, tròn : 1 cây thân thấp, quả vàng, dài : 1 cây thân thấp, quả đỏ, dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Trong trường hợp không xảy ra hoán vị gen, sơ đồ lai nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai trên?

Đáp án:
Đời F1 có tỉ lệ: 1 cây thân cao, quả vàng, tròn : 1 cây thân cao, quả đỏ, tròn : 1 cây thân thấp, quả vàng, dài : 1 cây thân thấp, quả đỏ, dài.
Xét từng đôi một, ta có:
- Chiều cao và màu quả có tỉ lệ: 1 thân cao, quả vàng : 1 thân cao, quả đỏ : 1 thân thấp, quả vàng : 1 thân thấp, quả đỏ.  --> 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập.
- Chiều cao và dạng quả có tỉ lệ: 2 thân cao, quả tròn : 2 thân thấp, quả dài.  --> 2 cặp gen Aa và Dd liên kết với nhau.  --> Kiểu gen của P là: image018.pngBb x  image028.pngbb.
--> Đáp án A.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!