Cho biết tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa và Bb quy định, trong đó kiểu gen có cả alen A và B thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng; tính trạng hình dạng quả do cặp gen Dd quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) lai phân tích, thu được Fa có 4 kiểu hình, trong đó có 5% số cây hoa đỏ, quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fa là 4 : 1 : 9 : 6. II. Nếu cho P tự thụ phấn thì có thể thu được đời con có 25,5% số cây hoa trắng, quả tròn. III. Nếu cho P tự thụ phấn thì có thể thu được đời con có 6,75% số cây hoa đỏ, quả bầu dục. IV. Nếu cho P tự thụ phấn thì xác suất thu được cây thuần chủng trong số cây hoa trắng, quả tròn là 3/17.

【C6】Lưu lạiCho biết tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa và Bb quy định, trong đó kiểu gen có cả alen A và B thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng; tính trạng hình dạng quả do cặp gen Dd quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) lai phân tích, thu được Fa có 4 kiểu hình, trong đó có 5% số cây hoa đỏ, quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fa là 4 : 1 : 9 : 6.
II. Nếu cho P tự thụ phấn thì có thể thu được đời con có 25,5% số cây hoa trắng, quả tròn.
III. Nếu cho P tự thụ phấn thì có thể thu được đời con có 6,75% số cây hoa đỏ, quả bầu dục.
IV. Nếu cho P tự thụ phấn thì xác suất thu được cây thuần chủng trong số cây hoa trắng, quả tròn là 3/17.
Đáp án:
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án C.
- Cho cây thân cao, quả tròn (P) lai phân tích: A-B-D- × (aa,bb,dd) thu được Fa có 4 kiểu hình → Cây P dị hợp 3 cặp gen Aa, Bb, Dd.
Cây hoa đỏ, quả bầu dục = 5%. → Giao tử ABd = 0,05. → Có hiện tượng hoán vị gen.
Giả sử Aa, Dd cùng thuộc một cặp NST → Tỉ lệ giao tử Ad = 0,05 : 0,5B = 0,1 (<0,25). Đây là giao tử hoán vị. → Kiểu gen của cây P là $\frac{\underline{\text{AD}}}{\text{ad}}\text{Bb}$.
- P là $\frac{\underline{\text{AD}}}{\text{ad}}\text{Bb}$tạo các loại giao tử: 0,2ADB : 0,05AdB : 0,45(Adb + adB + adb) : 0,3(ADb + aDB + aDb)
→ Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) lai phân tích: $\frac{\underline{\text{AD}}}{\text{ad}}\text{Bb}\times \frac{\underline{\text{ad}}}{\text{ad}}\text{bb}$ thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa là
0,2 hoa đỏ, quả tròn ADB : 0,05 hoa đỏ, quả bầu dục AdB : 0,45 hoa trắng, quả bầu dục (Adb + adB + adb) : 0,3 hoa trắng, quả tròn (ADb + aDB + aDb) = 4:1:9:6→ I đúng.
- Cây $\frac{\underline{\text{AD}}}{\text{ad}}\text{Bb}$tự thụ phấn thì ở đời con có tỉ lệ $\frac{\underline{\text{ad}}}{\text{ad}}$= 0,16
→ kiểu hình hoa trắng, quả tròn (A-D-bb; aaD-B-; aaD-bb) có tỉ lệ = (0,66×0,25 + 0,09×0,75 + 0,09×0,25) = 25,5%. → II đúng.
→ kiểu hình hoa đỏ, quả bầu dục (A-ddB-) có tỉ lệ = 0,09×0,75 = 6,75%. → III đúng.
→ cây thuần chủng cây hoa trắng, quả tròn $\frac{\underline{\text{aD}}}{\text{aD}}(BB+bb)+\frac{\underline{AD}}{\text{AD}}bb=$0,01×0,5 + 0,16×0,25 = 0,045
→ xác suất thu được cây thuần chủng trong số cây hoa trắng, quả tròn là: $\frac{0,045}{0,255}=\frac{3}{17}$ .(IV đúng)

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!