Cho biết mõi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen giống tỉ lệ phân li kiểu hình?(1) AaBb x aabb (2) (3) Aabb x aaBb. (4) (5) (6) Aabb x Aabb.

【C7】Lưu lạiCho biết mõi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen giống tỉ lệ phân li kiểu hình?
(1) AaBb x aabb (2) Cho biết mõi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Trong c (3) Aabb x aaBb.
(4) Cho biết mõi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Trong c (5) Cho biết mõi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Trong c (6) Aabb x Aabb.
Đáp án:
Tỉ lệ phân li kiểu gen giống tỉ lệ phân li kiểu hình có nghĩa là số loại kiểu gen bằng số loại kiểu hình. Do đó, chúng ta tiến hành tìm số loại kiểu gen và số loại kiểu hình của từng phép lai để suy ra đáp án đúng.
Phép lai (1): AaBb x aabb sẽ cho đời con có 4 kiểu gen, 4 kiểu hình.  --> Thỏa mãn.
Phép lai (2): hinh2.png (không có hoán vị) sẽ cho đời con có 3 kiểu gen, 2 kiểu hình.  --> Không thỏa mãn. 
Phép lai (3): Aabb x aaBb sẽ cho đời con có 4 kiểu gen, 4 kiểu hình.  --> Thỏa mãn.
Phép lai (4): hinh3.png(không có hoán vị) sẽ cho đời con có 2 kiểu gen, 2 kiểu hình.  --> Thỏa mãn. 
Phép lai (5): hinh4.png(không có hoán vị) sẽ cho đời con có 4 kiểu gen, 2 kiểu hình.  --> Không thỏa mãn. 
Phép lai (6): Aabb x Aabb sẽ cho đời con có 3 kiểu gen, 2 kiểu hình.  --> Không thỏa mãn.
--> Có 3 phép lai thỏa mãn, đó là (1), (3) và (4)  --> Đáp án B.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!