Ở một loài thực vật, chiều cao thân do 2 cặp gen Aa và Bb quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B cho kiểu hình thân cao; các kiểu gen còn lại cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa vàng. Trong một phép lai (P), người ta thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là: 6 thân cao, hoa đỏ : 6 thân thấp, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa vàng : 1 thân thấp, hoa vàng. Biết không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kiểu gen của P?

【C8】Lưu lại

Ở một loài thực vật, chiều cao thân do 2 cặp gen Aa và Bb quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B cho kiểu hình thân cao; các kiểu gen còn lại cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa vàng. Trong một phép lai (P), người ta thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là: 6 thân cao, hoa đỏ : 6 thân thấp, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa vàng : 1 thân thấp, hoa vàng. Biết không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kiểu gen của P?

Ở một loài thực vật, chiều cao thân do 2 cặp gen Aa và Bb quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B cho kiểu hình thâ

Đáp án:

Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở F1 ta có: 6 thân cao, hoa đỏ : 6 thân thấp, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa vàng : 1 thân thấp, hoa vàng. 

Tính trạng chiều cao có tỉ lệ cao : thấp = (6+3) : (6+1) = 9 cao : 7 thấp 

--> P phải dị hợp AaBb x AaBb

Tính trạng màu hoa có tỉ lệ đỏ : vàng = (6+6) : (3+1) = 3:1 

--> Kiểu gen của P là Dd x Dd.

Trong 6 phép lai mà bài toán đưa ra, các phép lai (5) và (6) không thõa mãn điều kiện dị hợp 3 cặp gen. --> Loại (5) và (6).

F1 có số cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ = 6/16 --> D phải liên kết với a hoặc b thì mới cho kết quả đúng. Do vậy, chỉ có (1), (2) và (4) thõa mãn. --> Đáp án C.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!