Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z và T. Các chất X, Y, Z và T lần lượt là

【C35】Lưu lạiBảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z và T.


Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z và T.
	<img src="/images/


Các chất X, Y, Z và T lần lượt là
Đáp án:
HD: Quan sát bảng và cả 4 đáp án để phân tích - loại trừ nhanh.
T + NaOH không có kết tủa, hiện tượng gì ⇒ T là KCl.
Z + NaOH dư chỉ thu được kết tủa, không tan ⇒ Z là MgCl2.
X + NaOH dư → kết tủa sau đó tan, thêm Br2 vào không có hiện tượng
⇒ X là AlCl3 và còn lại Y là CrCl3Chọn đáp án D.
Thật vậy, các phản ứng xảy ra giải thích hiện tượng:
• X: AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl.
sau đó, NaOH dùng dư nên: NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O.
• Y: CrCl3 + 3NaOH → Cr(OH)3↓ + 3NaCl.
tương tự NaOH dư nên: NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2 + 2H2O.
☆ Thêm Br2 vào các dung dịch ở TN1 thì chỉ có TH này xảy ra phản ứng:
• 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O.
dung dịch thu được chứa muối natri cromat Na2CrO4 có màu vàng.
• Z: MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)3↓ + H2O.
• T: KCl + NaOH: không có phản ứng hóa học xảy ra. ❒

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!