Cho một sợi dây MN dài ℓ = 12 m, đầu N tự do. Có một sóng truyền trên dây với tần số f = 5 Hz và vận tốc v = 3 m/s. Coi như sóng không phản xạ tại đầu M. Tìm số nút và số bụng trên đoạn MN.

【C13】Lưu lạiCho một sợi dây MN dài ℓ = 12 m, đầu N tự do. Có một sóng truyền trên dây với tần số f = 5 Hz và vận tốc v = 3 m/s. Coi như sóng không phản xạ tại đầu M. Tìm số nút và số bụng trên đoạn MN.
Đáp án:
Ta có: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3}{5} = 0,6 m$
Các bụng trên MN thỏa mãn: $x_B = n\frac{\lambda}{2} = n.0,3 \leq 12 \Rightarrow n \leq 40 \Rightarrow $ Có 41 giá trị của n thỏa mãn hay có 41 bụng sóng trên đoạn MN.
Các nút trên MN thỏa mãn: $x_N = (m+0,5)\frac{\lambda}{2} = (m+0,5).0,3 \leq 12 \Rightarrow m \leq 39,5 \Rightarrow $ Có 40 giá trị của m thỏa mãn hay có 40 nút sóng trên đoạn MN.

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!