Ở một loài thực vật, hình dạng hoa do sự tương tác bổ sung của 2 gen không alen phân li độc lập nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa đơn. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ được F1 sau đó cho F1 giao phấn tự do với nhau cho ra đời F2. Biết không có đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho F2 với sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1?

【C21】Lưu lạiỞ một loài thực vật, hình dạng hoa do sự tương tác bổ sung của 2 gen không alen phân li độc lập nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa đơn. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ được F1 sau đó cho F1 giao phấn tự do với nhau cho ra đời F2. Biết không có đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho F2 với sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1?
Đáp án:
A-B-: hoa kép, các kiểu gen còn lại quy định hoa đơn.

Dị hợp 2 cặp gen tự thụ (AaBb × AaBb) → F1 sau đó cho F1 giao phấn với nhau cho đời F2:
(1AA : 2Aa : 1aa)(1BB : 2Bb : 1bb).

F1có 9 kiểu gen: AABB, AABb, AAbb, AaBB, AaBb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb.

Các phép lai thỏa mãn tỷ lệ kiểu hình 1 kép: 1 đơn : Có 10 phép lai tất cả.

→ Đáp án D

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!