Ở một loài thực vật tự thụ phấn, tính trạng màu sắc hạt do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen đồng thời có mặt hai gen A và B quy định hạt màu đỏ; khi trong kiểu gen chỉ có một trong hai gen A hoặc B, hoặc không có cả hai gen A và B quy định hạt màu trắng. Cho cây dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các giao tử đều tham gia thụ tinh hình thành hợp tử. Theo lý thuyết, trên mỗi cây F1 không thể có tỷ lệ phân li màu sắc hạt nào sau đây?

【C26】Lưu lạiỞ một loài thực vật tự thụ phấn, tính trạng màu sắc hạt do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen đồng thời có mặt hai gen A và B quy định hạt màu đỏ; khi trong kiểu gen chỉ có một trong hai gen A hoặc B, hoặc không có cả hai gen A và B quy định hạt màu trắng. Cho cây dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các giao tử đều tham gia thụ tinh hình thành hợp tử. Theo lý thuyết, trên mỗi cây F1 không thể có tỷ lệ phân li màu sắc hạt nào sau đây?
Đáp án:
Dựa theo dữ kiện đề bài, có thể thấy tính trạng màu sắc hạt do hai cặp gen không alen tương tác theo kiểu bổ sung (tỉ lệ 9 : 7) quy định. Cây dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn thu được F1.
→ Ở F1 có thể có tối đa 9 kiểu gen  và 2 kiểu hình (hạt đỏ và hạt trắng).

Đề bài hỏi màu sắc hạt trên mỗi cây F1 tức là đề cập đến thế hệ F2 thu được qua quá trình tự thụ phấn.
Ta có thể nhận thấy các tỉ lệ phân ly màu sắc hạt ở các đáp án A, B và D đều là kết quả của quá trình tự thụ phấn từ một cây F1, cụ thể là:
+ F1 có kiểu gen  → F2: 100% hạt đỏ. 
+ F1 có kiểu gen  → F2 phân ly 56,25% hạt đỏ : 43,75% hạt trắng.
+ F1 có kiểu gen  hoặc  → F2

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!