Chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15cm. Cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1, cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết không có đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây có chiều cao 290cm ở F2 là

【C27】Lưu lạiChiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15cm. Cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1 cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết không có đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây có chiều cao 290cm ở F2
Đáp án:
Gọi chiều cao thân ở thực vật do 4 cặp gen quy định là Aa, Bb, Dd, Ee
Cây thấp nhất có kiểu gen là: AABBDDEE, cây cao nhất có kiểu gen là aabbddee
F1 : AaBbDdEe x AaBbDdEe --> F2
Cây có chiều cao 290 cm (giảm 30 cm) → Có mặt 2 alen trội
Tỉ lệ cây có kiểu gen mang 2 alen trội (cao 290cm) là
C28 (1/2)8  = 7/64
=> Đáp án B.

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!