Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. Khi cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 9 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tính trạng chiều cao do ít nhất 4 cặp gen quy định. II. Ở F2, có 16 loại kiểu gen thuần chủng. III. Ở F2, loại cây cao nhất chiếm tỉ lệ 1/256. IV. Ở F2, loại kiểu hình chiếm tỉ lệ cao nhất có độ cao trung bình.

【C28】Lưu lạiỞ một loài thực vật, tính trạng chiều cao di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. Khi cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 9 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tính trạng chiều cao do ít nhất 4 cặp gen quy định.
II. Ở F2 có 16 loại kiểu gen thuần chủng.
III. Ở F2, loại cây cao nhất chiếm tỉ lệ 1/256.
IV. Ở F2, loại kiểu hình chiếm tỉ lệ cao nhất có độ cao trung bình.
Đáp án:
Có 4 phát biểu đúng. → Đáp án D.
F1 có 9 loại kiểu hình, điều này chứng tỏ tính trạng di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp.
- Số cặp gen quy định tính trạng chiều cao = $\frac{9-1}{\text{2}}$ = 4 cặp gen. (I đúng)
- Vì tính trạng do 4 cặp gen quy định, cho nên sẽ có số kiểu gen thuần chủng = 24 = 16. (II đúng)
- Vì có 4 cặp gen dị hợp cho nên ở F2, cây cao nhất (AABBDDEE) có tỉ lệ = $\frac{1}{{{\text{2}}^{\text{8}}}}=\frac{1}{256}$. (III đúng)
- Ở tương tác cộng gộp, kiểu hình trung bình luôn chiếm tỉ lệ cao nhất. (IV đúng)

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!