Đem lai P thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được F1. Cho F1 tự thụ nhận phấn thu được F2: 27 cây quả tròn- ngọt, 9 cây quả tròn-chua, 18 cây quả bầu - ngọt, 6 cây quả bầu -chua, 3 cây quả dài - ngọt, 1 cây quả dài – chua. Biết vị quả do 1 cặp alen Dd quy định. Tính trạng hình dạng quả được chi phối bởi quy luật di truyền nào?

【C4】Lưu lạiĐem lai P thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được F1. Cho F1 tự thụ nhận phấn thu được F2: 27 cây quả tròn- ngọt, 9 cây quả tròn-chua, 18 cây quả bầu - ngọt, 6 cây quả bầu -chua, 3 cây quả dài - ngọt, 1 cây quả dài – chua. Biết vị quả do 1 cặp alen Dd quy định. Tính trạng hình dạng quả được chi phối bởi quy luật di truyền nào?
Đáp án:

Lai P thuần chủng khác nhau về kiểu gen F1. Tự thụ phấn → F2.
Hình dạng quả: 9 tròn: 6 bầu : 1 dài → tạo 16 tổ hợp giao tử nên F1 dị hợp 2 cặp gen. Hình dạng quả do 2 cặp gen quy định, tỷ lệ 9:6:1 là tương tác bổ sung.
→ Đáp án B

Chuyên đề 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU

Dạng: Đề số 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!