Phát biểu nào sau đây là sai?

【C18】Lưu lạiPhát biểu nào sau đây là sai?
Đáp án:
HD• Đáp án A đúng. C6H5NH2 + 3Br2 → (2,4,6)-Br3C6H2OH↓ + 3HBr

Đáp án B đúng vì lysin có môi trường bazơ nên làm xanh quỳ tím.

Đáp án C đúng vì glyxin có môi trường trung tính nên không làm đổi màu quỳ tím.

Đáp án D sai vì cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím.

Chuyên để 5, AMINO AXIT

Dạng: [A] 8. LÝ THUYẾT AMINO AXIT [Dạng câu mệnh đề - phát biểu]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!