Phát biểu nào sau đây là sai?

【C4】Lưu lạiPhát biểu nào sau đây là sai?
Đáp án:
HD: Alanin là amino axit có số nhóm –COOH và –NH2 bằng nhau (đều bằng 1) nên không làm đổi màu quỳ tím.

Anilin là bazơ rất yếu nên cũng không làm đổi màu quỳ tím.

→ B sai.

Chọn B.

Chuyên để 5, AMINO AXIT

Dạng: [A] 8. LÝ THUYẾT AMINO AXIT [Dạng câu mệnh đề - phát biểu]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!