Phát biểu nào sau đây là sai?

【C10】Lưu lạiPhát biểu nào sau đây là sai?
Đáp án:
HD: • axit glutamic: HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (loại 1–2) có tính axit, làm quỳ tím đổi màu hồng.

lysin: H2N[CH2]4CH(NH2)COOH (loại 2–1) có tính bazơ, làm quỳ tím đổi màu xanh ⇒ A đúng.

• Metylamin (CH3NH2) và axit α-aminopropionic (CH3CH(NH2)COOH) đều có nhóm amino –NH2

⇒ đều tác dụng được với axit clohiđric (HCl) ⇒ phát biểu B đúng.

• anilin: C6H5NH2 không tác dụng được với NaOH ⇒ phát biểu C sai.

• glyxin: H2NCH2COOH và alanin: CH3CH(NH2)COOH đều có tính chất lưỡng tính.

Theo đó, yêu cầu chọn phát biểu sai ⇒ chọn C. ♣.

Chuyên để 5, AMINO AXIT

Dạng: [A] 8. LÝ THUYẾT AMINO AXIT [Dạng câu mệnh đề - phát biểu]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!