Thủy phân este nào sau đây thì thu được hỗn hợp CH3OH và CH3COOH?

【C8】Lưu lạiThủy phân este nào sau đây thì thu được hỗn hợp CH3OH và CH3COOH?
Đáp án:
Giải: Este đơn chức có dạng RCOOR'.

Từ axit CH3COOH ⇒ R là gốc CH3–.

Từ ancol CH3OH ⇒ R' là gốc CH3

⇒ Este X có CTCT thu gọn là CH3COOCH3

● Để gọi tên của este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự:

Tên R' + Tên RCOO + at

⇒ Tên gọi của CH3COOCH3metyl axetat ⇒ Chọn A.

----------------------------------------
● Một số gốc R' thường gặp:
CH3–: Metyl.
C2H5–: Etyl.
CH3CH2CH2–: Propyl.
CH3CH(CH3)–: Iso propyl.
CH2=CH–: Vinyl.
CH2=CH–CH2–: Anlyl.
Vòng thơm C6H5–: Phenyl [Rất hay nhầm với Benzyl ở ngay dưới].
C6H5–CH2–: Benzyl.
----------------------------------------
● Một số gốc RCOO(at) thường gặp:
HCOO–: Fomat.
CH3COO–: Axetat.
C2H5COO–: Propionat.
CH2=CHCOO–: Acrylat
CH2=C(CH3)COO–: Metacrylat.
C6H5COO–: Benzoat.

Chuyên đề 1. ESTE

Dạng: [A] 7.1. LÝ THUYẾT ESTE [Thủy phân este no, đơn chức]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!