Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đăng 22/06/2022 bởi Nguyễn Hải Anh

KÌ THI KSCL CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn thi: TOÁN .

Ngày thi: 11/06/2022

(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

-.......... Số bảo danh. ......

**************

SỞ GIÁO DỤC & ĐẢO TẠO THANH HÓA

TRƯỜNG THPT CHUYỂN LAM SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

Họ và tên thí sinh

*********

Mã đề: 160

Câu 1. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên ?

x+1

A. y= 2r.

B. y =

C. y=_r* +2r.

D. y=a* +2.

2x - 1

Câu 2. Trong không gian Oryz, cho hai vectơ

B. (3; -2; 3).

(2;–1;3) và ủ=(1;–1;1). Tọa độ của vectơ ũ + là

A. (3; -2;4).

c. (1;0;2).

D. (2;-2;4).

Câu 3. Đạo hàm của hàm số y = 2^−- là

A. y' = (2x - 1)2¹¹ In 2. B. y' = (2x-1)2. C. y' = (2x-1) ln 2.

D. y' = 2¹ In 2.

Câu 4. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B =8 và chiều cao h =6 . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. 16.

B. 48.

C. 288.

D. 144.

Câu 5. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị y = a* _2?

+3+l?

A. Điểm Q(2;5).

B. Điểm N(−1;3).

D. Điểm M(1;3).

C. Điểm P(0;3).

x=2-t

Câu 6. Trong không gian Oryz , đường thẳng d : y=1+2t đi qua điểm nào dưới đây?

z = 3+t

B. Điểm N(1;3;2).

A. Điểm 0(–1;7;4).

C. Điểm M(1;3;4). D. Điểm P(0;5;1).

Câu 7. Cho hình nón có bán kính đáy r và độ dài đường sinh 1. Diện tích xung quanh S của hình nón đã

cho được tính theo công thức nào dưới đây?


Nguồn: sưu tầm
Tải file:Tải về

Danh mục

Phổ biến

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Tuyển tập 55 đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán các sở GD&ĐT và trường THPT chuyên

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề kiểm tra Toán 12 năm 2022 trường Nguyễn Khuyến

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề KSCL Toán thi TN THPT 2022 lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD